De Oudorperhout

Herenweg

De kelders en kruipruimtes van woningen in het gebied langs de Herenweg in Oudorp hebben wateroverlast na extreme neerslag. Vanuit de politiek wordt ten onrechte gesuggereerd dat dit verband houdt met het waterpeil in de Oudorperhout.

Waterstanden

De onrust over wateroverlast in kelders en kruipruimten heeft de gemoederen flink beziggehouden. Een deskundige op dit gebied, geohydroloog Rob Struyk, heeft de situatie onderzocht. Uit de waarnemingen van het Gemeentelijk Grondwatermeetnet blijkt dat deze vervelende situatie geen relatie heeft met het waterpeil van de Oudorperhout. Want de waterstand in de Oudorperhout is NAP – 1,19 m, terwijl de hoge waterstand aan de Herenweg ca. NAP – 0,4 m is. Bij wateroverlast staat het grondwater aan de Herenweg dus ca.80 cm boven het waterpeil in de Oudorperhout. Het is moeilijk voor te stellen, maar bij wateroverlast staat het grondwater aan de Herenweg net zo hoog als het waterpeil in het Noordhollandsch Kanaal/Hoornse Vaart.

Meer informatie

Op de website van de stichting Oudorperhout, www.stichtingoudorperhout.nl, is hier veel meer informatie over te vinden. Onder andere zijn de plaats van de waarnemingspunten (peilbuizen) van de Gemeente en grafieken met de grondwaterstanden aangegeven. Ook is een dwarsprofiel met de diverse (grond)waterstanden in Oudorp te vinden.

Oplossingen voor deze wateroverlast zullen gezocht moeten worden in een verbeterde beheersing van het grondwater.

Ander beheer in de Oudorperhout

Het aantal weidevogels loopt al jaren terug. Zonder maatregelen zullen ze óók verdwijnen uit onze Oudorperhout.

Van pacht naar bruikleen

De stichtingen Oudorperhout en ANIMO vragen bij de gemeente al heel lang om structurele veranderingen in het beheer. Probleem waren de pachtovereenkomsten. Nu er bruikleenovereenkomsten met de 2 pachters zijn afgesloten is de eerste stap naar een ander beheer gezet.

Gemeente Alkmaar vindt nu ook dat het beheer van stadspark Oudorperhout in het teken moet staan van duurzaamheid en natuur. Dit is geconcretiseerd door de aangescherpte maatregelen in bruikleenovereenkomsten. Na enig aandringen is ook inzage in de overeenkomsten gekregen, waardoor controle op de naleving van een weidevogelvriendelijk- en bloemrijk beheer mogelijk is.


Bruikleenovereenkomsten

Pachtovereenkomsten zijn nu bruikleenovereenkomsten geworden met een korte opzegtermijn van beide kanten. De twee grootste veranderingen zijn:

  • minder bemesting waardoor de grond minder zuur wordt en meer weidebloemen kunnen opkomen.
  • later maaien: na 1 of 15 juli, al naar gelang er nog kuikens in het weiland niet kunnen vliegen.

De stichting Oudorperhout gaat binnenkort met de gemeente overleggen over de praktische invulling van de nieuwe overeenkomsten. We houden u op de hoogte!

Hoger waterpeil


Naast een aangepast beheer van weilanden is het ook van belang dat er natte gedeeltes zijn i.v.m. de beschikbaarheid van voedsel. Hiervoor is het noodzakelijk dat (alleen in de broedtijd) in een beperkt gebied van de Oudorperhout het waterpeil ca. 20 cm omhoog gaat.

Uit het voorgaande blijkt dat dit geen invloed heeft op de waterproblematiek van de Herenweg.


Stichting Oudorperhout