Humanitas en de 75 jaar geschiedenis is nu te zien !

De oprichting Humanitas

Oprichters waren de drie sociaaldemocraten Joris in 't Veld, Piet Faber en Jo Boetje. Hun zorg dat niet-kerkelijke mensen geen maatschappelijk vangnet hadden, leidde tot de 'Stichting voor Maatschappelijk Werk op Humanistische Grondslag' – al gauw 'Humanitas' genoemd.

Het begon op een bovenkamertje met gebrek aan van alles. Maar met een geleende schrijfmachine gingen ze aan het werk, eerst in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Begin 1946 waren er al 23 afdelingen en een jaar later waren dat er 36. Humanitas richtte 'secties' op: Algemeen Maatschappelijke Zorg, Kinderbescherming, Reclassering en Gezinsverzorging, die naadloos aansloten op de activiteiten van de rijksoverheid, die zorgorganisaties opzette die ongeacht signatuur of levensovertuiging samenwerkten. 2016-nu: Eigen kracht Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor zorg en welzijn van kinderen en jongeren en voor de zorg aan langdurig zieken en ouderen. Niet het rijk maar de gemeenten moesten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.   Deze wet is bedoeld om mensen zoveel mogelijk te laten meedoen in de maatschappij en hen zo lang mogelijk veilig en zelfstandig in de eigen omgeving te laten wonen. Dit blijkt echter voor lang niet iedereen haalbaar, ook niet met hulp van vrijwilligers en mantelzorgers. Niet alle kwetsbare mensen redden het in hun eentje. Vaak zijn er meerdere problemen tegelijk, zoals armoede, eenzaamheid, laaggeletterdheid en psychische klachten. Ruim 40% van de Nederlanders kan niet aan het zelfredzaamheidsideaal van de overheid voldoen.

Geschiedenistentoonstelling in etalage 'V&D'

Humanitas staat voor een dilemma: gaan we naast laagdrempelige hulp nu ook ‘zwaardere’ zorg verlenen, omdat deze mensen tussen wal en schip raken, of kunnen en willen we dat niet van onze vrijwilligers vragen? Het is een onderwerp van discussie in het zoeken naar een nieuwe strategie voor 2020-2025. De samenwerking met gemeenten en welzijn- en zorgorganisaties is nog hechter geworden. Humanitas gaat steeds meer een onderdeel vormen van het netwerk van voorzieningen en hulpmogelijkheden. Tot op de dag van vandaag staat Humanitas midden in de samenleving.   Geschiedenistentoonstelling Wij zijn als afdeling Humanitas NKL trots de geschiedenis van Humanitas hier in de etalage van het vroegere V&D gebouw tentoon te kunnen stellen. Tot 31 augustus is de tentoonstelling nog te zien. De afdeling Humanitas NKL zorgt met een team beroepskrachten en ruim 450 vrijwilligers voor een steuntje in de rug op verschillende thema’s als Eenzaamheid, Thuisadministratie, Opvoeden, Opgroeien, Detentie en Verlies. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze website https://www.humanitas.nl/afdeling/noord-kennemerland/