Magentazorg en VGZ Zorgkantoor werken aan verbetering Parkinsonzorg

Magentazorg en VGZ Zorgkantoor slaan de handen ineen voor verbetering van Parkinsonzorg. De urgentie voor het verbeteren is hoog. Deze specialistische zorg is vaak niet goed op elkaar afgestemd, blijkt uit onderzoek. Ook is het aantal Parkinsonpatiënten de afgelopen jaren fors toegenomen en verdubbelt de komende jaren als gevolg van de vergrijzing. De organisaties hebben afspraken gemaakt om Parkinsonzorg de komende jaren flink te verbeteren en daarmee de zorgkosten te laten dalen. Onvoldoende samenhang “Parkinson” is een hersenziekte waarbij hersencellen langzaam afsterven. De klachten kunnen in de loop van tijd sterk wijzigingen en verergeren. De zorgbehoefte neemt toe naarmate de ziekteduur toeneemt. Zorg heeft een belangrijke functie in het leven van Parkinsonpatiënten. Met goed op elkaar afgestemde zorg kunnen patiënten zich namelijk beter en gezonder voelen en kunnen de klachten afnemen. Uit onderzoek blijkt dat er onvoldoende samenhang is in de zorgverlening aan deze specifieke doelgroep. Voor patiënten is dit extra lastig; zij verliezen vaak het overzicht omdat de ziekte het denken kan aantasten. Langer thuis met de juiste zorg Magentazorg ontwikkelt een volledige zorgketen van ‘thuis tot verblijf’, waarbij scholing van verpleegkundigen centraal staat. De totale zorg voor deze groep verdient betere coördinatie en afstemming. Magentazorg wil de samenwerking met de betrokken zorgverleners verbeteren. Denk aan de samenwerking tussen de huisartsen, de specialist ouderengeneeskunde, en het ziekenhuis. Het streven is mensen thuis beter te ondersteunen, zodat langer thuis wonen mogelijk is. Omdat de geschoolde verpleegkundigen veel problemen filteren, kunnen medische interventies tijdiger worden ingezet en crisissituaties worden voorkomen. Neurologen hoeven de patiënt minder vaak te zien en er zijn minder ziekenhuisopnames nodig. Ook zal er minder gebruik worden gemaakt van verpleeghuiszorg. Bovenal zal de kwaliteit van leven toenemen doordat patiënten thuis beter zullen functioneren. Aan de andere kant dalen de kosten. Daarmee is dit een mooi voorbeeld van Zinnige Zorg.