Industrieterrein Oudorp wordt aantrekkelijk woon- en werkgebied

In 2017 is de Omgevingsvisie Alkmaar 2040 vastgesteld. Daarin is ook de ambitie opgenomen om de aan het Noord-Hollands Kanaal gelegen industrieterreinen Oudorp en Overdie te veranderen in een aantrekkelijke stedelijke leefomgeving. Dit wordt een combinatie van woningen met bijpassende voorzieningen en bedrijvigheid. De aanwezigheid van in het bestemmingsplan opgenomen geluidzones van bedrijven staat deze verandering echter in de weg. De eerste stap om dit wel mogelijk te maken, is het aanpassen van deze zones. Deze stap wordt nu voor Oudorp in gang gezet. Dat kan omdat de bedrijven die veel lawaai maakten, op de scheepswerf na, allemaal zijn verdwenen.

Gevolgen voor bedrijven en bewoners

Voor de delen waar de geluidzone wordt opgeheven geldt dat bedrijven niet meer op een ‘industrieterrein’ liggen, maar op een ‘bedrijventerrein’. Planologisch verandert er dan niets, maar wel kunnen toekomstige ontwikkelingen worden voorbereid. De bedrijven behouden de rechten die in hun milieuvergunning zijn opgenomen, en ook de bestaande woningen op en om het terrein worden niet benadeeld.

Participatie

Ook al wijzigt de feitelijke situatie in het gebied met het aanpassen van de geluidzone niet, het is wel van belang bedrijven, bewoners en direct omwonenden goed te informeren. Als het voorontwerp van het plan gereed is, wordt dat gedurende zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen betrokkenen hun inspraakreactie indienen. Voorafgaand aan de start van de bestemmingsplanprocedure wordt er op dinsdag 15 januari om 19.30 uur in het TMG-gebouw aan de Edisonweg 10 een informatie/inloopbijeenkomst georganiseerd voor ondernemers, bewoners en belangenorganisaties.

Toekomst

Komend jaar werkt het College van B&W aan een kader voor de toekomst voor de gehele Kanaalzone. Dit zal in samenspraak gaan met bewoners, bedrijven en organisaties. Het ontwikkelbeeld Oudorp is daar een onderdeel van. Vervolgens worden het Omgevingsbeeld Kanaalzone en Ontwikkelbeeld Oudorp vastgesteld door de gemeenteraad. Voor toekomstige ontwikkelingen moet per project een aparte bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. Per procedure worden dan de belangen van onder andere de aanwezige bedrijven en omwonenden afgewogen. Dit is met het aanpassen van de geluidzone echter nog niet aan de orde. Alkmaar staat nog aan de vooravond van het praten over de toekomst van dit gebied.

Op de foto’s plekken die in aanmerking komen om woningbouwlokaties te worden.

Bron: gemeente Alkmaar