Welkom!

Welkom op het digitaal magazine van het Voorzittersoverleg Alkmaar, het platform waarbij twaalf bewonersondernemingen cq. buurt- en wijkcentra zijn aangesloten. Ze hebben met elkaar vijftien locaties onder hun hoede in Alkmaar (stad). De bewonersondernemingen leveren een grote bijdrage aan de sociale infrastructuur in de stad. Ze zijn makkelijk toegankelijk voor diverse doelgroepen uit de wijk. Met een breed en gevarieerd activiteitenpakket hebben bewoners van Alkmaar de gelegenheid tot het leggen van contacten waarmee ze hun sociale netwerk kunnen versterken. De buurt- en wijkcentra worden de laatste jaren drukker bezocht dan ooit. Dit magazine geeft informatie over de centra en is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de wijken van Alkmaar, voor medewerkers van ‘politiek Alkmaar’ en overige belangstellenden.

Van ontmoetingsplek en leerwerkplaats..

Het wijkcentrum nieuwe stijl is een van activiteiten bruisende netwerkpartner in de wijk. Het heeft veel functies onder één dak. Het is een herberg voor wijkbewoners. Een werkplek voor bedrijven, organisaties en starters. Een ontmoetingsplek en een podium voor de wijk. En het biedt onderdak aan allerlei bewonersinitiatieven en activiteiten van vakdocenten en verenigingen.

... tot herberg en toevluchtsoord

Voor kwetsbare mensen zijn deze locaties een toevluchtsoord en een vangnet door de service, de ondersteuning en de dagbesteding die er wordt geboden. Het wijkcentrum is een leerwerkplaats voor allerlei vormen van educatie en ontwikkeling en een praktijkschool voor stages en re-integratie.

Samen werken aan de samenleving

De wijkcentra zijn verankerd in de Alkmaarse wijken. Ze zijn een belangrijke partner in het landschap van ontmoeting, zorg, welzijn, ontspanning en participatie. Om deze wijkfunctie te behouden en te versterken zetten ze ook de komende jaren in op het verder aanboren van allerlei wijkcontacten, waaronder zorgpartners, ondernemers en verenigingen. In het bijzonder sluiten de wijkcentra aan bij sociale vraagstukken in hun wijk, zoals dementie, veiligheid, jeugd, dagbesteding, arbeidsparticipatie, langer thuis wonen, eenzaamheid, mantelzorgondersteuning, toegang tot zorg. Ze dragen er graag aan bij dat zorg en ondersteuning dichtbij huis is georganiseerd. Daarmee zijn de centra belangrijke vernieuwende uitvoerders van het gemeentelijk WMO-beleid en werken ze samen met de gemeente Alkmaar.

Maatwerk per wijk

De wijkcentra hebben zich de afgelopen jaren volop ontwikkeld en zijn van harte van plan dat de komende jaren te blijven doen. Zij delen hun kennis en ervaringen met elkaar en bundelen hun krachten middels het Voorzittersoverleg. In hoofdlijnen varen de centra allemaal dezelfde koers qua programmering. Maar er worden per locatie verschillende accenten gelegd, die aansluiten bij de samenstelling van de wijk en de behoeften en interesses van de bewoners in combinatie met de omvang van het centrum.